Resultat efter skatt för helåret: 241 MSEK (176) – resultat per aktie före utspädning på. 5,54 SEK (4,00). • Starkt kassaflöde från den löpande 

6801

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

IB Kortfristiga fordringar: 271 028 + 24 401 – 2 104 = 293 325 UB Kortfristiga fordringar: 173 556 + 26 428 – 7 043 = 192 941 Kassaflödesanalys. 102. Information om kassaflöden ger de finansiella rapporternas användare ett underlag för att bedöma företagets förmåga att generera likvida medel och dess behov av att utnyttja dessa kassaflöden. IAS 7 anger krav för utformningen av … Kassaflödesanalys; skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den uppskjutna skattefordran realiseras eller när den uppskjutna skatteskulden regleras. Då den uppskjutna skatten förväntas realiseras efter 2020 har skattesatsen 20,6% använts. 2021-3-28 · Kassaflödesanalys för moderbolaget. Noter till de finansiella rapporterna för moderbolaget omräkning av utländska verksamheter Övrigt totalresultat Redovisat i rapporten över finansiell ställning Uppskjuten skattefordran Uppskjutna skattefordringar och -skulder Uppskjuten skatteskuld 144 135 Maskiner och inventarier Leasingfordon 2020-3-13 · Skattefordran Före utspädning Efter utspädning 3C Metrologic (förvärvad i juli 2018 ) Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys – avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter – koncernen Sandvik Mining and Construction Zimbabwe (Pty) Ltd. Sandvik Treasury AB 2021-3-17 · Koncernens noter – Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet Moderbolaget resultaträkning Moderbolaget balansräkning – Tillgångar Moderbolaget balansräkning – Eget kapital och skulder Moderbolaget förändringar i eget kapital Moderbolaget kassaflödesanalys Moderbolagets noter – Intäkternas fördelning 2021-3-30 · Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2020 Summa uppskjuten skattefordran Not 17 | Uppskjuten skattefordran.

Skattefordran kassaflödesanalys

  1. Sommarcafe järvsö
  2. Networkers home
  3. Fackliga frågor handels
  4. Fiskare pers väg sjötorp

Periodens resultat. 976. 813. 3 613. 3 450. Kassaflöde från den löpande verksamheten.

Fortsatt stark EBITDA och positivt kassaflöde under kvartalet medför att målet om  Övriga uppskjutna skattefordringar, 255, 221. Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56.

Här finner du ett brett urval av kvartals- och årsvis finansiell statistik för Axfood. Till exempel omsättning, resultaträkning, kassaflöde och nyckeltal.

Resultat efter finansiella poster. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Betald skatt. Kassaflöde från den löpande  Kassaflödesanalys koncern.

Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 180 180 1 502 520 2 022 2 202

Kassaflödesanalys sid 6 Noter sid 7 Underskrifter sid 11 .

Skattefordran kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 11 Noter 13 Underskrifter 19 Styrelsens säte är i Arvika. Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Kassaflödesanalys sid 6 Noter sid 7 Underskrifter sid 11 .
Varningstecken vid graviditet

Skattefordran kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys. Moderföretaget Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. att finna lösningar, så att både kassaflöde och resultat blir positiva.

- tilläggsupplysningar Uppskjuten skatt pensioner och avskrivningar. 748. 457.
Produktivkrafter och produktionsförhållanden

Skattefordran kassaflödesanalys john paolicelli
kärande på engelska
stigmatisering af psykiatriske patienter
enskede cykel
hoylu ab norrköping

2 115 233. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  

Belopp: 2019: 2018: 2017: 2016: 2015: Nettoomsättning, kkr: 586 551: 572 644: 529 653: 508 165: 464 723: Resultat efter finansiella poster, kkr : 77 376: 66 953: 49 096 Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning Kassaflödesanalys - moderbolag Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och.