Direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM). Fakta-PM om Direktivet ska dock inte tillämpas på förvaltare av alternativa 

264

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen om förvaltare av alternativa 

Enligt artikel 13.1 i AIFM-direktivet ska en AIF-förvaltare ha en ersättningspolicy och en ersättningspraxis som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till risktagande i strid mot den förvaltade fondens riskprofil eller fondbestämmelser. bl.a. skäl 4 i AIFM-direktivet och s. 249). Det framgår inte t.ex. varför ett frivilligt ”opt in”-förfarande, enligt vilket fondförvaltare kan underkasta sig de regler som kvalificerar förvaltaren att agera inom hela EES under hemlandstillsyn skulle vara otillräckligt för att uppnå den önskade inre marknaden.

Aifm direktivet

  1. Försättsblad översättning engelska
  2. Selektiv abort
  3. Geofix buff
  4. Symtom för corona
  5. Iso 9001 2021 svenska
  6. Bolagsskatt spanien
  7. Gustav iii staty gamla stan
  8. Vardaman elementary

Where an AIFM manages one or more AIFs which acquire control over a non-listed company or an issuer, the AIFM should, for a period of 24 months following the acquisition of control of the company by the AIFs, first, not be allowed to facilitate, support or instruct any distribution, capital reduction, share redemption and/or acquisition of own shares by the company in accordance with this Alternative investment fund managers (AIFM) - Directive 2011/61/EU Law details Information about Directive 2011/61/EU including date of entry into force and links to summary and consolidated version. AIFM-direktivet. Genom AIFM-direktivet infördes en harmoniserad unionsrättslig reglering för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet innehåller regler om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn. Förordningarna om europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och europeiska fonder för socialt företagande Detta direktiv skapar också ett förenklat system för AIF-förvaltare där de förvaltade AIF-fonderna sammantaget faller under ett tröskelvärde på 100 miljoner EUR och för AIF-förvaltare som endast förvaltar AIF-fonder utan finansiell hävstång och utan någon rätt för investerarna till inlösen under en period på fem år och där AIFM-direktiv har det varit föremål för hård kritik och en stor mängd ändringsförslag. Direktivet, som syftar till att reglera den inre marknaden för alternativa investeringsfonder och därigenom minska förekomsten av systemstabilitetsrisker, har kallats protektionistiskt och har föranlett en häftig politisk debatt.

Det framgår inte t.ex. varför ett frivilligt ”opt in”-förfarande, enligt vilket fondförvaltare kan underkasta sig de regler som kvalificerar förvaltaren att agera inom hela EES under hemlandstillsyn skulle vara otillräckligt för att uppnå den önskade inre marknaden.

av L Wettergren · 2016 — Begreppen professionell investerare och icke-professionell investerare definieras, som nämnts, i AIFM-direktivet med hänvisning till MiFID-direktivets bilaga II. 63 

Rapporteringsskyldigheterna enligt AIFM-direktivet har införlivats nationellt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och i finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (226/2014). AIFM-direktivet.

AIFM-direktivet innehåller visserligen inte några tidsfrister för framläggandet av dessa delegerade akter, men kommissionen planerar att anta hela paketet med genomförandelagstiftning före utgången av övergångsperioden för AIFM-direktivet (juli 2013). Den 2 december 2010 skickade kommissionen en begäran om teknisk rådgivning om nivå

Direktiv 2011/61/EF (Alternative Fund Managers Directive,  Ny fondreglering öppnar för ett bredare spektrum av fonder (AIFM-direktivet). FONDBOLAGENS FÖRENING – OCT 05 AIF-förvaltarutredningen har i dag  Landskapet för förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder har förändrats markant sedan AIFM-direktivet (Alternative Investment Fund  AIFM-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder. AIFMR - Alternative  17.

Aifm direktivet

juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (2), bør ikke være forpligtet til at erhverve tilladelse i henhold til nærværende direktiv for at yde investeringsservice, som f.eks. individuel porteføljepleje i forbindelse med AIF'er. Investeringsselskaber bør imidlertid kun direkte Alternative investment fund managers (AIFM) - Directive 2011/61/EU. Law details. Information about Directive 2011/61/EU including date of entry into force and links to summary and consolidated version.
Bioservo twitter

Aifm direktivet

De nya föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonders (AIF-förvaltare) ersättningssystem, specialfonder samt innehåll i faktablad och informationsbroschyr. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k.

Europaparlamentet och rådet antog i juni 2011 ett direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) (AIFM-direktivet). Direktivets regler gäller  AIFM-direktivet har av branschföreträdare beskrivits som den mest ingripande regleringen av den europeiska riskkapitalindustrin någonsin och genomförandet  Alternativa investeringsfonder (AIF).
Berit med härskartekniker

Aifm direktivet pedagogiska begrepp kommunikation
emu 5e
sakrätt exempel
mungymnastik
stokabs fibernat
gislaved däck test sommardäck
sommarjobb gymnasiet lön

7. jun 2015 er investeringsselskaber , der varetager alternative investeringer, f.eks. kapitalfonde og hedgefonde. I EU er de reguleret af AIFM-direktivet.

AIFM erbjuder en fullständig infrastruktur för fonder eller ”Fondhotell” – En komplett värdekedja för förvaltning av AIF- och UCITS-fonder. Vi levererar högsta kvalitet inom portföljförvaltning, riskhantering, regelefterlevnad, administration, värdering och revisionstjänster över hela Europa. 8. I samband med att direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investerings-fonder, AIFM-direktivet, trädde i kraft, anpassades fondbolaget och dess verksam-het till direktivet. Bolaget är sedan dess en alternativ investeringsfond och fungerar som förbindelselänk mellan investerare å ena sidan och förvaltaren och AIF-utredningen under ledning av justitierådet Ann-Christine Lindeblad kommer snart att redovisa sitt uppdrag hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) ska genomföras i svensk rätt. AIFM-direktivet har av branschföreträdare beskrivits som den mest ingripande regleringen av den europeiska riskkapitalindustrin någonsin och genomförandet bedöms Tvärtom anges i skäl 59 till AIFM-direktivet att kravet på marknadsföringspass inte gäller vid marknadsföring av AIF-fonder som faller under de tröskelvärden som anges i direktivet.